Bộ đề ôn tập Toán lớp 3 – Tổng hợp đề ôn tập giúp củng cố kiến thức môn Toán lớp 3

Video bài tập toán 3

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 3 là bộ đề gồm nhiều đề ôn tập lớp 3 được tổng hợp, nhằm giúp các bạn học sinh củng cố lại kiến thức môn Toán lớp 3 đã học. Bộ đề này cung cấp rất nhiều bài tập để các bạn tự luyện tập và rèn luyện môn Toán 3, từ đó mang lại hiệu quả cao trong quá trình học tập.

1. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 – Đề 1

Bài 1: Khoanh vào đáp án đúng

a) Số liền sau của số 39759

A. 39758
B. 39760
C. 39768
D. 39760

b) Tìm số tròn nghìn ở giữa số 9068 và 11982 là

A. 10000 và 12000
B. 10000 và 11000
C. 11000 và 9000
D. 12000 và 11000

c) (98725 – 87561) x 3 = ……

A. 32493
B. 39432
C. 33492
D. 34293

d) 12356 + 62154 : 9 = ……

A. 29262
B. 39262
C. 19262
D. 18262

e) 3km 12m =………………….m

A. 312
B. 3012
C. 36
D. 15

f) 4 giờ 9 phút = ………….phút

A. 49 phút
B. 36 phút
C. 396 phút
D. 13 phút

Bài 2: Một đội thuỷ lợi đào được 132 m mương trong 6 ngày. Hỏi đội đó đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày?

Bài 3: Đặt tính rồi tính

a) 63754 + 25436
b) 93507 – 7236
c) 47264 x 4
d) 72296 : 7

Bài 4: Tìm x

a) X + 7839 = 16784
b) 5 x X = 12475
c) X : 12457 = 9

Bài 5: Buổi sáng cửa hàng bán được 456 lít dầu, buổi chiều bán được bằng buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài 6: Lớp 3A có 34 học sinh, cần chia thành các nhóm, mỗi nhóm có không quá 6 học sinh. Hỏi lớp 3A có ít nhất bao nhiêu nhóm?

Đáp án:

Bài 5:

Số dầu bán buổi chiều là

456 : 4 = 114 (lít)

Số dầu bán cả 2 buổi là

456 + 114 = 570 (lít)

Đáp số: 570 lít dầu

Bài 6:

Ta có: 34 : 6 = 5 (dư 4)

Số nhóm có đủ 6 học sinh là 5 nhóm, còn 4 học sinh nữa thì thêm 1 nhóm.

Vậy lớp 3A có ít nhất số nhóm là:

5 + 1 = 6 (nhóm)

Đáp số: 6 nhóm

2. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 – Đề 2

Bài 1: Điền dấu > < = vào chỗ chấm

a. 3km 487m…..3657m

b. 3760m x 2…….8494m – 2657m

c. 50km964m……65370m

d. 21378m : 2……. 10689m

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. (84371 – 45263) : 3 =
b. 1608 x5 : 4 =
c.12000: (3+5) =
d. (21470 + 34252) : 6 =
e. 5000 x (37 – 15) =
f. 65370 – 252 x 2 =

Bài 3: Mẹ đem 100 000 đồng đi chợ; mẹ mua cho Mai một đôi giày hết 36500 đồng và mua một áo phông hết 26500 đồng. Số tiền còn lại mẹ dùng để mua thức ăn. Hỏi mẹ đã dùng bao nhiêu tiền để mua thức ăn?

Bài 4: Điền vào ô trống chữ số thích hợp (có giải thích)

a….81…b.5…3x 3x 65442…43…

Bài 5: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)
B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)
C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)
D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

3. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 – Đề 3

Bài 1: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 2 chữ số là:

A. 99990
B. 89991
C. 9999
D. 8

Bài 2: Tìm số x biết “thương của 62680 và x” thì bằng 8

A. x=7835
B. x= 7845
C. x= 7836
D. x = 7735

Bài 3: Có 45 kg bột mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng đều trong mấy bao như thế?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 4:
a. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều dài là 4m 30cm và chiều rộng là 80cm?
b. Tính diện tích của một mảnh bìa hình chữ nhật, biết chiều dài là 8dm và chiều rộng là 9cm?

Bài giải

a)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm số?

Thừa số

35723

9

23 417

6150

Thừa số

3

5

2

6

Tích

64 950

91 845

4. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 – Đề 4

Bài 1: Tính nhẩm:

a. 3000 x 6 – 5000 =…………………
b. 42000 : 7 + 8000 =………………
c. 54000 : 9 + 4000 =………………..
d. 72000 : 9 + 1000 =……………….

Bài 2: Tính diện tích miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó có chu vi là 3dm 2cm.

Bài giải:…………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

a. 528 + 216 : 2 x 3
b. 26946 : (9 x 2)
c. 12 x 3 + 216 : 2
d. 6546 : 2 – (9 x 2)

Bài 4: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15 m vải thì may được 5 bộ quần áo cùng một cỡ. Hỏi có 350m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo với cùng cỡ đó và còn thừa mấy m vải?

Bài giải:…………………………………………………………………………………………………….

Bài 5: Trong hình vẽ có……..góc vuông và……góc không vuông?

5. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 – Đề 5

Bài 1: Tính

Đề ôn tập môn Toán lớp 3

Bài 2: Tính nhanh

a.100 +100:4 -50 : 2
b. (6×8 – 48): (10 +11 +12 +13 +14)
c.10000 x 2 + 60000
d. (7000 – 3000) x 2

Bài 3: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Hỏi phải lấy ở túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 4: Điền vào ô trống chữ số thích hợp (có giải thích)

Giải thích

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.:

a. 2m 5dm =………dm b. 2km 500m =………..m

c. 2m 5cm=……….. cm d. 2km 50m =…………m

e. 2m 5mm =……….mm g. 2km50m =…………m

6. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 – Đề 6

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a.125 -25 x 3
b.125 : 5 + 75 : 5
c. 30 : 3 + 7 x 8

Bài 2: Điền dấu để có kết quả đúng

Đề ôn tập môn Toán lớp 3

Bài 3: Lớp 3 A có 40 học sinh được chia thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia đều thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 4: a. Điền số thích hợp vào chỗ trống: ở hình vẽ bên có……hình chữ nhật là:……….

b. Tính chu vi từng hình:

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.:

a. 2m 5dm =………dm b. 2km 500m =………..m

c. 2m 5cm=……….. cm d. 2km 50m =…………m

e. 2m 5mm =……….mm g. 2km50m =…………m

7. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 – Đề 7

Bài 1: Tìm X:

a. X x 3 = 432
b. X x 7 = 154
c. 8 x X = 304
d. X – 6783 = 432
e. X + 767 = 10954
f. 2 x X = 90870 – 614
g. 4354 + X = 90432
h. 8755 – X = 98
i. X x 5 = 7170 + 20

Bài 2: Số gì?

Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 4

Giải thích

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 3: Một trại nuôi gà có 792 con gà nhốt đều vào 9 ngăn chuồng. Người ta bán đi số con gà bằng số gà nhốt trong 2 ngăn chuồng. Hỏi người ta đã bán đi bao nhiêu con gà?

Bài giải:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

*Bài 4: Thay mỗi dấu bằng một số thích hợp:**

Giải thích

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

8. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 – Đề 8

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

a. 124 x (24 -4 x 6)
b. 50 + 50 x 2
c. 500 – 500 : 2

Bài 2: Tìm X:

a. 126 x X = 126
b. X : 9 = 2 (dư 4)
c. X x 6 = 3048 :2

Bài 3: Một cửa hàng có 132 kg đường, đã bán 1/4 số kg đường đó và 9kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg đường?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

a.Tính chu vi thửa ruộng đó?
b. Dọc theo chiều rộng, người ta chia ruộng thành 2 phần, một phần là hình vuông có cạnh bằng chiều rộng thửa ruộng, phần còn lại là một hình chữ nhật. Tính chu vi phần còn lại của thửa ruộng đó.

Bài giải:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

9. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 – Đề 9

Bài 1: Tính nhanh:

a) 35 x 6 – 70 x 3 + 35
b) 10 + 2 + 6 + 7 + 3 + 1 + 8 + 4 + 9 + 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :

4m 5cm = ………………cm
A. 45 cm
B. 405 cm
C. 4005 cm
D. 450 cm

Bài 3: Tìm x

a) x – 67594 = 13272
b) x + 6942 = 7051 + 65

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) x – 26940 = 57321
d ) 4 x X = 8412

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 4: Tính diện tích của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó có chu vi là 3 dm 2cm?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 5: Cho một hình có số đo (như hình vẽ). Tìm cách tính diện tích của hình đã cho.

Bộ đề ôn tập Toán lớp 3

Bài 6: Điền dấu > ; < ; =

a) 1m …. 10 dm
b) 100cm ….. 1m

……………………………………………………………………………………………

c) 10 dm …. 100cm
d) 7m 8cm …. 7m 5dm

……………………………………………………………………………………………

e) 46cm ….. 5dm
g) 1giờ ….. 55 phút

……………………………………………………………………………………………

h) 3 giờ ……… 2 giờ 60 phút
i) 1kg…………. 900g

……………………………………………………………………………………………

k) 1200 g ……….1kg 400g
l) 5m 6 cm …… 560 cm

…………………………………………………………………………………………..

10. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 – Đề 10

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

a. 124 x (24 -4 x 6)
b. 50 + 50 x 2
c. 500 – 500 : 2

Bài 2: Tìm X:

a. 126 x X = 126
b. X : 9 = 2 (dư 4)
c. X x 6 = 3048 :2

Bài 3: Một cửa hàng có 132 kg đường, đã bán 1/4 số kg đường đó và 9kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg đường?

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

a.Tính chu vi thửa ruộng đó?
b. Dọc theo chiều rộng, người ta chia ruộng thành 2 phần, một phần là hình vuông có cạnh bằng chiều rộng thửa ruộng, phần còn lại là một hình chữ nhật. Tính chu vi phần còn lại của thửa ruộng đó.

Bài 5: Tìm số?

Thừa số
35723
9
23 417
6150

Thừa số
3
5
2
6

Tích
64 950
91 845

11. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 – Đề 11

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm
Câu 2: B – 0,5 điểm
Câu 3: C – 0,5 điểm
Câu 4: C – 0,5 điểm
Câu 5: B – 0,5 điểm
Câu 6: A – 0,5 điểm

II. Phần tự luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819
53409 – 19232
16132 x 6
93602 : 8

Câu 8: Tìm X (2 điểm)

X : 3 = 17420
71542 – X = 51079

Câu 9: 5 xe tải chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe tải như thế chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng? (Biết mức chở của mỗi xe là như nhau.) (2 điểm)

Câu 10: (1 điểm)

a) Tìm tích của số lớn nhất có 4 chữ số với số chẵn lớn nhất có 1 chữ số
b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 – 2981 – 3273) x ( 9×4 – 36)

Avatar of Đặng Cường
Đặng Cường là một tác giả nổi tiếng và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục, công nghệ, ẩm thực, thời trang và phong thuỷ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và một kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực này, Đặng Cường đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và chia sẻ kiến thức với cộng đồng qua trang web Uuc.edu.vn.

Related Posts

Các trường học tại quận 2

Các trường học tại quận 2 – Đáp ứng sự đa dạng và chất lượng giáo dục

Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan đẹp và tiện ích hiện đại, mà còn là nơi tập trung nhiều…

Bài tập Toán lớp 2 cơ bản và nâng cao

Bài tập Toán lớp 2: Các bài tập cơ bản và nâng cao

Toán học là môn học quan trọng và cơ bản trong chương trình học của các em học sinh lớp 2. Để giúp các em nắm vững…

Toán 11 | Giải bài tập toán 11 đầy đủ (đại số, hình học)

Giải bài tập Toán 11 đầy đủ (đại số, hình học): Học Toán 11 dễ dàng và hiệu quả

Có thể bạn quan tâm 12 KỸ NĂNG SỐNG QUAN TRỌNG CHO TRẺ TIỂU HỌC TRONG THẾ KỶ 21 Chuyển trường ở Hà Nội: Tận dụng cơ…

Chương 5: Hiđrocacbon no – Bài 38: Phân tích định tính và tính chất của metan

Video hóa 11 bài 38 Chào các bạn đến với bài viết mới nhất về hóa học! Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một chất…

Tổng hợp kiến thức cơ bản môn Toán lớp 6  Tóm tắt kiến thức lớp 6 môn Toán

Tổng hợp kiến thức cơ bản môn Toán lớp 6 – Học tốt từ tài liệu mới và cũ

Tổng hợp kiến thức cơ bản môn Toán lớp 6 là tài liệu hữu ích giúp hệ thống lại những kiến thức cơ bản theo chương để…

Nhìn lại Sự thành công của Chương trình giáo dục địa phương Lớp 10 THPT tại Bình Thuận

Khép lại năm học 2022-2023, chúng ta đã chứng kiến thành công bước đầu của Chương trình Giáo dục Địa phương Lớp 10 THPT tại tỉnh Bình…